Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Dom Kultury Borki

Warsztaty artystyczne 2024 organizowane w czasie ferii zimowych.

Utworzono dnia 20.12.2023REGULAMIN
 Warsztatów Artystycznych Domu Kultury „Borki”
1. Regulamin warsztatów obowiązuje wszystkich uczestników.
2. Zakwalifikowanie na Warsztaty Artystyczne organizowane przez Dom Kultury „Borki” jest możliwe poprzez wypełnienie deklaracji dostępnej w Domu Kultury „Borki” oraz uiszczenie opłaty za warsztaty artystyczne.
3. Zapisanie na Warsztaty Artystyczne oznacza akceptację niniejszego regulaminu przez Rodziców/Opiekunów.

4. Uczestnicy warsztatów przebywają pod opieką wychowawców od godz. 8:00 do godz.
16:00 
5. Zajęcia programowe trwają od godz. 8.15:00 do godz. 16:00.
6. Dom Kultury „Borki” nie zapewnia wyżywienia w czasie trwania Warsztatów Artystycznych.
7. Rodzice lub opiekunowie są odpowiedzialni za zapewnienie prowiantu dla dzieci.
8. Rodzice lub Opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki
i z powrotem.
9. Dowóz i odbiór dziecka - uczestnika warsztatów odbywa się we własnym zakresie i na własny koszt Rodziców / Opiekunów.
10. Rodzice / Opiekunowie mają obowiązek zgłoszenia odbioru dziecka z warsztatów u opiekuna/instruktora warsztatów.
11. Istnieje możliwość odebrania dziecka wcześniej lub przyprowadzenia później. Fakt ten należy ustalić z organizatorem warsztatów telefonicznie lub osobiście.
12. Dziecko może odebrać osoba upoważniona, legitymująca się dokumentem tożsamości
oraz pisemnym upoważnieniem od Rodzica/Opiekuna. O takim fakcie Rodzic/Opiekun
informuje telefonicznie organizatora lub opiekuna warsztatów.
13. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu, Rodzice/Opiekunowie są
zobowiązani przedłożyć stosowne oświadczenie organizatorowi warsztatów.
14. Rezygnacja z części zajęć nie zwalnia z obowiązku wniesienia pełnej opłaty za turnus, ani nie uprawnia do ubiegania się o zwrot kosztów.
15. Uczestnicy warsztatów mają prawo do:
a) spokojnego wypoczynku,
b) uczestniczenia we wszystkich programowych zajęciach, organizowanych podczas danego
turnusu,
c) korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu
warsztatów,
d) uzyskania niezbędnej pomocy od opiekuna lub organizatora warsztatów.
16. Uczestnicy warsztatów mają obowiązek:
a) podporządkowania się poleceniom opiekunom, instruktorom warsztatów,
b) przestrzegania ramowego harmonogramu dnia,
c) brania czynnego udziału w programowych zajęciach,
d) posiadania obuwia na zmianę,
e) postępowania zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami kultury i etyki,
f) przestrzegania zasad higieny osobistej, dbania o dobrą atmosferę w grupie,
g) szanowania rzeczy własnych i kolegów,
h) przestrzegania ogólnych zasad BHP i ppoż.,
i) natychmiastowego powiadomienia opiekuna, instruktora warsztatów o zaistniałych
problemach i wypadkach,
j) zapoznania się wraz z Rodzicami/Opiekunami z programem warsztatów i regulaminem
warsztatów.
h) posiadania maseczek ochronnych
17. Za umyślne szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są Rodzice/
Opiekunowie.
18. Samowolne oddalenie się Dziecka od opiekunów, niewykonywanie poleceń, jak również
nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem, naganą, a w ostateczności
wykluczeniem uczestnika z udziału w warsztatach artystycznych.
19. Opłata za warsztaty w przypadku karnego wykluczenia uczestnika nie będzie zwracana.
20. Organizatorzy  Warsztatów Artystycznych zobowiązują się do zapewnienia:

a) nieograniczonego dostępu do wody pitnej
b)  opieki pedagogicznej
c) realizacji zajęć zgodnych z programem Warsztatów Artystycznych,
d) materiałów edukacyjnych do zajęć,
e) powiadomienia rodziców lub opiekunów uczestnika warsztatów o zaistniałych wypadkach, urazach, problemach wychowawczych,
f) infrastruktury do realizacji programu warsztatów z zachowaniem zasad BHP i ppoż.
oraz zapewnieniu podstawowej opieki medycznej, środków dezynfekujących.
21. Organizatorzy nie odpowiadają materialnie za rzeczy wartościowe przyniesione na zajęcia przez uczestników warsztatów.
22. Organizatorzy warsztatów zastrzegają sobie prawo do  zmian w programie
warsztatów podyktowanymi szczególnymi względami, na które organizatorzy nie mają
bezpośredniego wpływu.

23. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
24. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania deklaracji uczestnika Warsztatów Artystycznych.

24.Warunki zwrotu opłaty za warsztaty:
W przypadku rezygnacji z warsztatów artystycznych istnieje możliwość zwrotu wpłaconych środków w  przypadku pisemnego zgłoszenia rezygnacji na 7 dni przed rozpoczęciem turnusu.
W szczególnych sytuacjach ,w przypadku rezygnacji z warsztatów w trakcie ich trwania dopuszcza się zwrot części wpłaconej kwoty za warsztaty artystyczne.  Warunkiem jest złożenie pisemnej prośby do dyrektora placówki oraz uzyskanie zgody na zwrot części poniesionych kosztów. 


_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Deklaracja udziału w zajęciach

Imię i nazwisko dziecka  ………………………………………………………………

Dataurodzenia   ……………………………………………………………

Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów…..…………………………..……………...
 …………………………………………………………………………………………………………….

Adres zamieszkania………………………………………………………….……………………………..
Telefon kontaktowy………………………………………………………..…………………………….

Ja niżej podpisany/na………………………………………..……………………………………
jako rodzic/opiekun prawny, oświadczam, że wyrażam zgodę na 
uczestnictwo w zajęciach podczas ferii zimowychWARSZTATY ARTYSTYCZNE TURNUS …..
organizowanych przez Dom Kultury „Borki”
Opłata za zajęcia wynosi400 ZŁ/ TURNUS/ OSOBA
Oświadczam że moje dziecko będzie
wracało po zajęciach samodzielnie/będzie odbierane przez opiekuna/ rodzica[1]
Osoba upoważniona do odbioru dziecka………………………………………..….....
 

Klauzula zgody dla rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie danych w postaci wizerunku dziecka

wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody[2] na przetwarzanie danych osobowychmojego dziecka w postaci wizerunku poprzez zamieszczanie zdjęć w gazetkach, gablotach oraz na stronie internetowej lub na portalu FB w celu promocji działalności placówki.

 ……………………………………………………………………..

                                                                                                                                            miejsce, data, podpis czytelny rodzica/opiekuna prawnego

 

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Kultury „Borki” z siedzibą: 26-600 Radom, ul. Sucha 2 kontakt telef.: 48 3312446
  2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych P. Ilona Głogowska-Kowalczyk, z którą można się skontaktować w sprawach ochrony danych osobowych przez e-mail: kancelaria.odo@gmail.com lub pisząc na adres naszej siedziby wskazany w pkt.1.
  3. Cele i podstawy przetwarzania.                                                                                                                                                                                        a. Państwa dane będziemy przetwarzać w celu zawarcia i realizacji umowy uczestnictwa, na podstawie której będą mogli Państwo/Państwa dziecko wziąć udział w zajęciach, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.);                                          b. Dane w postaci zdjęcia Państwa dziecka, będą przetwarzane w celu promocji działalności naszej placówki w oparciu o Państwa zgodę (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.);
  4. Kategorie danych, które przetwarzamy. Będziemy przetwarzać następujące kategorie danych: podstawowe dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu),data urodzenia w przypadku dzieci, dane w postaci zdjęcia/wizerunku, nr karty Rodzina Plus.
  5. Odbiorcy danych.                                                                                                                                                                                                                                                                  a. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane UM w Radomiu;                                                                                              b. dane wizerunkowe będą zamieszczane na tablicach ogłoszeń placówki, stronie internetowej oraz portalu FB;
  6. Okres przechowywania danych.  a. Dane pozyskane w związku z zawarciem umowy uczestnictwa przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z wynikających z tej umowy;b. Dane osobowe wizerunkowePaństwa dziecka przechowywane będą przez okres uczęszczania do placówki lub do momentu odwołania zgody. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danego do czasu jej wycofania;                          c. Dane o wysokości temperatury nie będą przechowywane.
  7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  8. W każdej chwili ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed je wycofaniem. W celu wykonania swoich praw należy skierować żądanie pod adres mail: dk.borki@op.pl , zadzwonić pod numer 48 3312446, lub udać się do naszej siedziby. Przed realizacją Państwa uprawnień będziemy musieli się potwierdzić Państwa tożsamość.
  9. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych.                                                                                                                       a. podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy;                                                                                                                          b. zgoda na przetwarzanie danych wizerunkowych jest dobrowolna ma Pani/Pan prawo do jej odwołania w dowolnym momencie, jej cofnięcie nie wpływa na możliwość korzystania z placówki;                                     c. zgoda na pomiar temperatury jest dobrowolna jednak jej niewyrażenie skutkuje brakiem możliwości udziału w zajęciach zgodnie z Regulaminem.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w tym na publikację wizerunku

 

Ja, niżej podpisany/a ..........................................................................., zamieszkały/a……............................przy ul. ................................................................................ zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ora danych osobowych mojego dziecka z uwzględnieniem danych wizerunkowych przez Dom Kultury „Borki” z siedzibą w Radomiu, ul. Sucha 2, 26-600 Radom, do celów budowania pozytywnego wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej oraz promowania działalności poprzez: umieszczanie zdjęcia z moim wizerunkiem , a także z wizerunkiem mojego dziecka (uroczystości, zajęcia dydaktyczne, konkursy, imprezy organizowane przez DK”Borki”) w gablotach, na tablicach znajdujących się na terenie siedziby Administratora, a także na stronie internetowej,stronie FB.
Zostałem/-am poinformowany, że serwery serwisu Facebook znajdują się w Stanach Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, które w szczególności mogą nie zapewniać dostatecznego poziomu ochrony. Zostałem/-am poinformowany, że moje dane zostaną przetransferowane przez serwis Facebook na jego serwery w celu stworzenia kopii zapasowej oraz w celach związanych z działalnością serwisu. Wiem, że podanie danych jest dobrowolne, a podstawą ich przetwarzania jest moja zgoda. Zostałem poinformowany o tym, że mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Powyższa zgoda obejmuje dokonywanie niezbędnych przeróbek i zmian takich jak np. kadrowanie, obróbka materiału w zakresie, w jakim będzie to uzasadnione celem i sposobem prezentacji wizerunku. Mój wizerunek jak również wizerunek mojego dziecka, może być wykorzystywany zgodnie z określonymi powyżej zasadami do momentu odwołania zgody. Zostałem poinformowany o możliwości odwołania niniejszej zgody w dowolnym momencie. Oświadczam, że z tytułu udzielonej zgody na publikacje zdjęć z moim wizerunkiem nie będę domagał/-a się zapłaty wynagrodzenia ani żadnej innej formy gratyfikacji.

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem Warsztatów artystycznych


……………….……………………….
Data, miejscowość i podpis
W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem: kancelaria.odo@gmail.com

 

Zgoda osoby upoważnionej przez rodzica/opiekuna prawnego do odbioru dziecka z zajęć

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie imię i nazwisko na podstawi dokumentu potwierdzającego moją tożsamość, przez Dom Kultury „Borki” z siedzibą w Radomiu, ul. Sucha 2 , w celu realizacji upoważnienia do odbioru dziecka z zajęć.

 

                                                                                             ……………………………………………………………

 

Klauzula Informacyjna                                                                             Data i podpis czytelny

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DK „Borki”, z siedzibą w Radomiu ul. Sucha 2

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – kancelarii.odo@gmail.com

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu odbioru dziecka z zajęć na podstawi Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do zakończenia zajęć

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne

 

 

ZAŁĄCZNIKI: