Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Dom Kultury Borki

ZAWODY LATAWCOWE - RADOM 2022

Utworzono dnia 13.09.2022

I . TERMIN ZAWODÓW
- 02.10. 2022 (niedziela).
II. MIEJSCE ROZGRYWANIA ZAWODÓW
Teren Lotniska Piastów Aeroklubu Radomskiego.
III . ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W ZAWODACH
Zawody będą miały charakter otwarty, więc może wziąć w nich udział dowolna liczba zawodniczek i zawodników.
Zgłoszenia zawodników będą przyjmowane w dniu zawodów w biurze zawodów od godziny 9-ej.
IV . KONKURENCJE ZAWODÓW
• FLP - modele latawców płaskich
• FLS - modele latawców skrzynkowych
V . WARUNKI UCZESTNICTWA
W zawodach, w konkurencjach FLP i FLS mogą wziąć udział wyłącznie zawodnicy w kategorii „Młodzik” – wiek do lat 14-tu (zawodnicy powinni posiadać przy sobie aktualną legitymację szkolną).
VI . KOSZTY UCZESTNICTWA
Udział w zawodach jest bezpłatny.
VII . PROGRAM ZAWODÓW
09:00 – 10:00 – rejestracja zawodników oraz odprawa sędziów i opiekunów
10:30 – 10:40 – uroczyste otwarcie zawodów
11:00 – 12:30 – ocena statyczna modeli latawców
12:30 – 14:00 – ocena w locie modeli latawców
14:15 – 15:00 – obliczenie wyników i przygotowanie dyplomów
15:30 – 15:40 - ogłoszenie wyników, wręczenie pucharów, nagród i dyplomów, zdjęcia uczestników oraz zwycięzców, uroczyste zakończenie zawodów.
Ze względu na warunki atmosferyczne oraz liczbę uczestników zawodów, harmonogram zawodów może ulec zmianie.
Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne w dniu zawodów przewidziany jest ich termin rezerwowy w dniu 9-10-2022 roku - również od godziny 9:00
Młodzież, która chciałaby uzyskać pomoc w konstruowaniu i wykonaniu latawców, może ją uzyskać podczas "Warsztatów Latawcowych" prowadzonych przez instruktorów modelarskich Aeroklubu Radomskiego w Domu Kultury BORKI w następujące dni tygodnia: wtorki i czwartki od godziny 17:00.

Z A P R A S Z A M Y
wszystkich zainteresowanych oraz tych, którzy lubią aktywnie spędzać czas.

 

REGULAMIN ZAWODÓW

1. Definicje podstawowe
• Klasa FLP - latawce płaskie;
• Klasa FLS - latawce skrzynkowe;
• Wiek zawodników - chłopcy i dziewczęta do lat 14, decyduje rok urodzenia;
• Latawiec to aerodyna bez napędu silnikowego unosząca się na uwięzi, która może latać w atmosferze wskutek dynamicznego oddziaływania powietrza na nieruchome lub ruchome względem niej powierzchnie nośne.
2. Charakterystyka techniczna modeli latawców
2.1. Latawiec płaski posiada tylko jedną płaszczyznę nośną oraz ustatecznienie w postaci ogona (jednego lub kilku). Dopuszcza się ugięcie płaszczyzny nośnej w przekroju poprzecznym do 10% rozpiętości latawca w tym przekroju. Niedopuszczalne jest stosowanie innych powierzchni sztywnych lub elastycznych przecinających pod jakimkolwiek kątem zasadniczą płaszczyznę latawca.
2.2. Latawiec skrzynkowy może mieć kilka płaszczyzn nośnych, ale nie może mieć ustatecznienia w postaci ogona lub innych elementów elastycznie związanych z latawcem, spełniających rolę stateczników - takich jak flagi, taśmy ozdobne, spadochrony, itp.
2.3. Zabrania się stosowania dodatkowych powierzchni ustateczniających mocowanych do holu latawca.
2.4. Latawiec musi być wykonany z drewna (bez balsy) i papieru. Dopuszcza się stosowanie tworzyw sztucznych na pokrycie (folia).
2.5. Długość holu latawca zawarta być powinna w granicach od 30 do 100 metrów. Hol nie może być wykonany z drutu, linki metalowej lub innego materiału przewodzącego.
2.6. Każdy zawodnik może zgłosić do zawodów w danej klasie 2 modele latawców (w tym jeden model rezerwowy) oznakowane literami A i B oraz inicjałami zawodnika.
3. Przepisy bezpieczeństwa
3.1. Starty latawców nie mogą odbywać się w czasie burzy oraz w pobliżu napowietrznych linii elektrycznych.
3.2. Na latawcach nie mogą być umieszczane materiały łatwopalne i pirotechniczne. Zabrania się stosowania lontu do uruchamiania dodatkowych efektów. Z latawców nie wolno zrzucać przedmiotów nie wyposażonych w spadochrony lub wstęgi hamujące.
4. Ocena
4.1. Oceny każdego latawca dokonuje Komisja Sędziowska składająca się z 3 sędziów.
4.2. Ocena każdego latawca składa się z oceny statycznej oraz oceny za lot.
a. Ocena statyczna - sędziowie dokonują przed lotami oceny statycznej każdego latawca, przyznając punkty za:
- konstrukcję latawca do 10 punktów
- staranność wykonania latawca do 10 punktów
- zdobienie latawca do 10 punktów
Maksymalna ilość punktów za ocenę statyczną może wynieść 30 punktów.
b. Ocena za lot - każdy zawodnik demonstruje w locie jeden latawiec. Po sygnale startu podanym przez głównego sędziego zawodnicy holują latawce i ustawiają się na linii wyznaczonej przez organizatora w celu przyznania przez sędziów punktów za:
- jakość lotu - do 20 punktów
- za zgłoszony sędziom i zademonstrowany w locie efekt specjalny - do 10 punktów.
Maksymalna ilość punktów za ocenę w locie może wynieść 30 punktów.
• Efekty specjalne mogą być uruchamiane jedynie za pomocą wyciągu lub wyłącznika mechanicznego lub elektronicznego. Oceniany będzie tylko jeden efekt specjalny (większa liczba efektów nie powoduje podwyższenia oceny).
• W przypadku braku wiatru lot oceniany jest podczas holowania latawca przez zawodnika według wytycznych skali ocen:
- lot stateczny 20 pkt.
- lot niestateczny 10 pkt.
- gdy latawiec nie leci 0 pkt.
5. Klasyfikacja
5.1. Do końcowej klasyfikacji przyjmuje się sumę punktów uzyskanych za lot i za ocenę statyczną tego latawca, którym zawodnik wykonywał lot.
5.2. Klasyfikacja końcowa zawodników będzie przeprowadzona oddzielnie w każdej klasie.

UWAGI Organizatora:
• Zawodnik podczas rejestracji do zawodów, deklaruje jednoznacznie i ostatecznie, w której klasie zamierza startować posiadanymi latawcami.
• W przypadku zaistnienia sytuacji konfliktowej lub pojawienia się wątpliwości odnośnie przebiegu zawodów, wszelkie spory rozstrzyga sędzia główny z prawem ostatecznej decyzji.
• W trosce o bezpieczeństwo zawodników, organizator prosi o pełne zdyscyplinowanie i współdziałanie wszystkich uczestników zawodów, w tym szczególnie opiekunów zawodników.