Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Dom Kultury Borki

Wakacyjne warsztaty artystyczne 2022

Utworzono dnia 12.05.2022

Zapisy na tygodniowe wakacyjne warsztaty artystyczne!!!

 

Zapraszamy na 4 wakacyjne turnusy dla dzieci w wieku 7-12 lat:

 

I turnus:18.07.2022-22.07.2022, godz. 8.00-16.00

 

W programie :

-atrakcyjne zajęcia i warsztaty dla dzieci organizowane w DK „Borki”,m.in. warsztaty kulinarne, zajęcia wokalne, warsztaty plastyczne, zajęcia sportowo-rekreacyjne itp.)

-wyjścia do ciekawych miejsc w Radomiu-m.in. kino, Robotyka Lego, Centrum Iluzji, Manufaktura Słodyczy, Muzeum.

- wycieczka autokarowa w dniu 21.07.2022 (czwartek): Trasa wycieczki: Radom-Chęciny-Radom.

W programie wycieczki:zwiedzanie zamku w Chęcinach oraz Centrum Nauki Leonardo da Vinci.

Kwota 350 zł/ 1 turnus za osobę.

Oferta bez wyżywienia. Liczba miejsc ograniczona.

 

II turnus: 25.07.2022-29.07.2022, godz. 8.00-16.00

 

W programie :

-atrakcyjne zajęcia i warsztaty dla dzieci organizowane w DK „Borki”,m.in. warsztaty kulinarne, zajęcia wokalne, warsztaty plastyczne, zajęcia sportowo-rekreacyjne itp.)

-wyjścia do ciekawych miejsc w Radomiu-m.in. kino, Robotyka Lego, Centrum Iluzji, Manufaktura Słodyczy, Muzeum.

- wycieczka autokarowa w dniu 28.07.2022 (czwartek): Trasa wycieczki: Radom- Zagnańsk-Radom.

W programie wycieczki:Kompleks Świętokrzyska Polana:Oceanika, Park Miniatur + warsztaty plastyczne.

Kwota 350 zł/ 1 turnus za osobę.

Oferta bez wyżywienia. Liczba miejsc ograniczona.

 

 

 

III turnus: 01.08.2022-05.08.2022, godz. 8.00-16.00

 

W programie :

-atrakcyjne zajęcia i warsztaty dla dzieci organizowane w DK „Borki” ,m.in. warsztaty kulinarne, zajęcia wokalne, warsztaty plastyczne, zajęcia sportowo-rekreacyjne, warsztaty z książka obrazkową itp.)

-wyjścia do ciekawych miejsc w Radomiu-m.in. kino, Robotyka Lego, Centrum Iluzji, Manufaktura Słodyczy, Muzeum.

- wycieczka autokarowa w dniu 04.08.2022 (czwartek): Trasa wycieczki: Radom-Młodocin Większy-Radom

W programie wycieczki: „Paint Wars” -strzelanie ze sprzętu paintballowego do celu, zabawy integracyjne i edukacyjne, konkurencje sportowe, zajęcia muzyczno-ruchowe, wspólne ognisko- pieczenie kiełbasek.
 

Kwota 350 zł/ 1 turnus za osobę.

Oferta bez wyżywienia. Liczba miejsc ograniczona.

 

IV turnus: 08.08.2022-12.08.2022 godzina 8.00-16.00

 

-atrakcyjne zajęcia i warsztaty dla dzieci organizowane w DK „Borki,m.in. warsztaty kulinarne, zajęcia wokalne, warsztaty plastyczne, zajęcia sportowo-rekreacyjne, warsztaty z książka obrazkową itp.)

-wyjścia do ciekawych miejsc w Radomiu-m.in. kino, Robotyka Lego, Centrum Iluzji, Manufaktura Słodyczy, Muzeum.

- wycieczka autokarowa w dniu 11.08.2022 (czwartek): Trasa wycieczki: Radom-Łódź-Radom

W programie wycieczki : zwiedzanie łódzkiego ZOO + Orientarium

Kwota 350 zł/ 1 turnus za osobę.

Oferta bez wyżywienia. Liczba miejsc ograniczona.

______________________________________________________________________________________________________________________________


 

REGULAMIN
 Warsztatów Artystycznych Domu Kultury „Borki”
1. Regulamin warsztatów obowiązuje wszystkich uczestników.
2. Zgłoszenie na Warsztaty Artystyczne organizowane przez Dom Kultury „Borki” jest możliwe poprzez wypełnienie deklaracji dostępnej w Domu Kultury „Borki”
3. Zapisanie na Warsztaty Artystyczne oznacza akceptację niniejszego regulaminu przez Rodziców/Opiekunów.

4. Uczestnicy warsztatów przebywają pod opieką wychowawców od godz. 8:00 do godz.
16:00 
5. Zajęcia programowe trwają od godz. 8.15:00 do godz. 16:00.Raz w tygodniu odbywa się wycieczka autokarowa, w tym dniu godziny dostosowane są do zaplanowanej wycieczki.
6. Dom Kultury „Borki” nie zapewnia wyżywienia w czasie trwania Warsztatów Artystycznych.
7. Rodzice lub opiekunowie są odpowiedzialni za zapewnienie prowiantu dla dzieci.
8. Rodzice lub Opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki
i z powrotem.
9. Dowóz i odbiór dziecka - uczestnika warsztatów odbywa się we własnym zakresie i na własny koszt Rodziców / Opiekunów.
10. Rodzice / Opiekunowie mają obowiązek zgłoszenia odbioru dziecka z warsztatów u opiekuna/instruktora warsztatów.
11. Istnieje możliwość odebrania dziecka wcześniej lub przyprowadzenia później. Fakt ten należy ustalić z organizatorem warsztatów telefonicznie lub osobiście.
12. Dziecko może odebrać osoba upoważniona, legitymująca się dokumentem tożsamości
oraz pisemnym upoważnieniem od Rodzica/Opiekuna. O takim fakcie Rodzic/Opiekun
informuje telefonicznie organizatora lub opiekuna warsztatów.
13. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu, Rodzice/Opiekunowie są
zobowiązani przedłożyć stosowne oświadczenie organizatorowi warsztatów.
14. Rezygnacja z części zajęć nie zwalnia z obowiązku wniesienia pełnej opłaty za turnus, ani nie uprawnia do ubiegania się o zwrot kosztów.
15. Uczestnicy warsztatów mają prawo do:
a) spokojnego wypoczynku,
b) uczestniczenia we wszystkich programowych zajęciach, organizowanych podczas danego
turnusu,
c) korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu
warsztatów,
d) uzyskania niezbędnej pomocy od opiekuna lub organizatora warsztatów.
16. Uczestnicy warsztatów mają obowiązek:
a) podporządkowania się poleceniom opiekunom, instruktorom warsztatów,
b) przestrzegania ramowego harmonogramu dnia,
c) brania czynnego udziału w programowych zajęciach,
d) posiadania obuwia na zmianę,
e) postępowania zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami kultury i etyki,
f) przestrzegania zasad higieny osobistej, dbania o dobrą atmosferę w grupie,
g) szanowania rzeczy własnych i kolegów,
h) przestrzegania ogólnych zasad BHP i ppoż.,
i) natychmiastowego powiadomienia opiekuna, instruktora warsztatów o zaistniałych
problemach i wypadkach,
j) zapoznania się wraz z Rodzicami/Opiekunami z programem warsztatów i regulaminem
warsztatów.
h) posiadania maseczek ochronnych
17. Za umyślne szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są Rodzice/
Opiekunowie.
18. Samowolne oddalenie się Dziecka od opiekunów, niewykonywanie poleceń, jak również
nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem, naganą, a w ostateczności
wykluczeniem uczestnika z udziału w warsztatach artystycznych.
19. Opłata za warsztaty w przypadku karnego wykluczenia uczestnika nie będzie zwracana.
20. Organizatorzy  Warsztatów Artystycznych zobowiązują się do zapewnienia:

a) nieograniczonego dostępu do wody pitnej
b)  opieki pedagogicznej
c) realizacji zajęć zgodnych z programem Warsztatów Artystycznych,
d) materiałów edukacyjnych do zajęć,
e) powiadomienia rodziców lub opiekunów uczestnika warsztatów o zaistniałych wypadkach, urazach, problemach wychowawczych,
f) infrastruktury do realizacji programu warsztatów z zachowaniem zasad BHP i ppoż.
oraz zapewnieniu podstawowej opieki medycznej, środków dezynfekujących.
21. Organizatorzy nie odpowiadają materialnie za rzeczy wartościowe przyniesione na zajęcia przez uczestników warsztatów.
22. Organizatorzy warsztatów zastrzegają sobie prawo do  zmian w programie
warsztatów podyktowanymi szczególnymi względami, na które organizatorzy nie mają
bezpośredniego wpływu.

23. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
24. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania deklaracji uczestnika Warsztatów Artystycznych.

24.Warunki zwrotu opłaty za warsztaty:
W przypadku rezygnacji z warsztatów artystycznych istnieje możliwość zwrotu wpłaconych środków w  przypadku pisemnego zgłoszenia rezygnacji na 7 dni przed rozpoczęciem turnusu.

______________________________________________________________________________________________________________________________


 

ZAŁĄCZNIKI: