Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Dom Kultury Borki

Konkurs Plastyczny "PALMA, PISANKA, KARTA z WIELKANOCY" 2024

Utworzono dnia 13.02.2024

REGULAMIN

POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

"PALMA, PISANKA, KARTA  z WIELKANOCNY"

 

1. Organizator:

Dom Kultury “Borki”, Radom ul.Sucha2

 2. Cele konkursu:

- kultywowanie wśród dzieci tradycji Wielkanocnej;

- podkreślenie znaczenia Świąt w kształceniu osobowości dziecka;

- przedstawienie spojrzenia dziecka (wrażliwego obserwatora) na świat zewnętrzny,

- rozwijanie wyobraźni plastycznej dzieci;

- kształtowanie postawy otwartości w wypowiedzi plastycznej;

- promowanie spontanicznej ekspresji plastycznej dzieci;

3. Uczestnicy:

            - dzieci w wieku przedszkolnym;

- dzieci w wieku szkolnym- klasy 0-VIII (Szkoła Podstawowa)

4. Warunki konkursu:

- na konkurs składamydo wyboru:

*prace plastyczne ilustrujące tradycje, zwyczaje ,obyczaje i obrzędy związane ze świętami Wielkanocnymi

*palmę

*pisankę

*ozdobę wielkanocną

Uczestnik konkursu wykonuje do wyboru: kartę , pisankę, palmę, lub ozdobę wielkanocną). Karta powinna być ilustracją opowiadającą o świętach Wielkanocy (tradycje, zwyczaje, obyczaje, obrzędy).

-Format karty ze świąt- A4 (nie należy składać kartki) - prace  w innym formacie nie będą oceniane.Ilustracje opowiadające o świętach powinny być wykonane samodzielnie przez jedno dziecko (wykonane kredkami lub farbami).

-Technika wykonania palm, pisanek i ozdób wielkanocnych jest dowolna- przy ich wykonywaniu dopuszcza się pomoc rodziców i opiekunów.

- ilość prac nadesłanych jest ograniczona do 5-ciu z jednej grupy przedszkolnej/klasy;

- wszystkie prace muszą być opisane (imię, nazwisko autora pracy, wiek, grupa/klasa  ,adres placówki) według załącznika nr 1 Regulaminu Powiatowego Konkursu Plastycznego „Palma, pisanka, karta z Wielkanocy”;

5. Termin składania pracPrace należy  dostarczyć w terminie do 06.03.2024r.

Na adres:DomKultury “Borki”, Radom, ul.Sucha 2;

6. Ocena prac:

Komisja powołana przez organizatora dokona oceny (miejsca i wyróżnienia za kartę oraz wyróżnienia za palmę, pisankę i ozdobę wielkanocną) prac przyznając dyplomy i nagrody laureatom oraz zakwalifikuje wybrane prace na wystawę pokonkursową.

Prace będą oceniane w następujących grupach wiekowych:

- przedszkolnej

- szkolnej ( klasy 0-III, kl. IV-VIII)

z podziałem na plastykę obrzędową i ilustracje.

Decyzja jury jest ostateczna i niepodważalna.

7. Ogłoszenie wyników konkursu:

Wyniki konkursu zostanązamieszczone na stronie internetowej DK"Borki"-www.dkborki-radom.naszdomkultury.pl do 20.03.2024

Otwarcie wystawy pokonkursowej,  wręczenie dyplomów, nagród i wyróżnień

odbędzie się dnia25.03.2023 r.

 - godz. 10.30- grupa przedszkolna

 - godz. 12.30- grupa szkolna

8. Prace przechodzą na własność organizatora.

9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich. Prace przechodzą na własność organizatorów.

Informacje o konkursie można uzyskać telefonicznie

Dom Kultury “Borki” tel. 48 331-24-46

10.Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z zapoznaniem się oraz zaakceptowaniem klauzuli informacyjnej z zakresu ochrony danych osobowych zamieszczonej na stronie Domu Kultury „Borki” www.dkborki-radom.naszdomkultury.pl/rodo .

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Powiatowego Konkursu Plastycznego „Palma, Pisanka, Karta z Wielkanocy”

 

 

Powiatowy Konkurs plastyczny „Palma, pisanka ,karta z Wielkanocy” 2024

Imię autora:

 

nazwisko autora pracy:

 

Nazwa i adres placówki:

 

grupa/klasa

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU W CELACH PROMOCYJNYCH

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunkowych mojego dziecka (imię i nazwisko) …………………………………………………………..w celu budowania pozytywnego wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej
i w mediach

 

 

……………………………………………………………………………….

Data i podpis opiekuna prawnego

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI: