Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Dom Kultury Borki

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

 

Dom Kultury „Borki” w Radomiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej www.dkborki-radom.naszdomkultury.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 3.10.2016r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 5.11.2021r.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

  1. W części filmów nie ma napisów dla osób niesłyszących i głuchych.

  2. Brak opisów alternatywnych i tytułów dla zdjęć i grafik.

  3. Brak audiodeskrypcji dla materiałów video/multimedialnych.

  4. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.

  5. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Ułatwienia :

- możliwość zmiany rozmiaru czcionki i kontrastu.

Oświadczenie sporządzono dnia: 5.11.2021r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 8.11.2021r.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mariusz Wiązowski dk.borki@op.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 48 331-24-46.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej  Rzecznika Praw Obywatelskich. https://bip.brpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Budynek użyteczności publicznej – Dom Kultury „Borki” w Radomiu zlokalizowany przy ul. Sucha 2, 26-600 Radom . Przed budynkiem znajduje się ogólnodostępny parking. Budynek w którym znajduje się DK Borki ma charakter mieszkalno usługowy. Budynek jest własnością SM „Budowlani” w Radomiu.

Budynek trzykondygnacyjny.

Do budynku prowadzi  1  wejście od strony ulicy Batalionów Chłopskich. Do wejścia prowadzą schody z podjazdem dla wózków dziecięcych.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami, umożliwia wjazd dla osób na wózkach inwalidzkich.

Dla osób na wózkach dostępne są pomieszczenia na parterze, pomiędzy kondygnacjami są schody, które można pokonać jedynie przy pomocy osoby trzeciej (np. pracownika instytucji).

W budynku nie ma windy.

Przestrzeń na poszczególnych kondygnacjach jest wolna od barier i umożliwia poruszanie się osób na wózkach. Na poziomie 1 znajduję się sala widowiskowa  i sale zajęciowe z szerokim korytarzem oraz z drzwiami do sali widowiskowej i innych pomieszczeń przystosowanymi  dla osób na wózkach.

Na 1 piętrze znajduje się toaleta z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych.

Poziom 2 nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Informacje dla osób z dysfunkcją słuchu

Dom Kultury Borki nie posiada sprzętu dla osób słabosłyszących.

Informacje dla osób z dysfunkcją wzroku

Dom Kultury Borki nie posiada sprzętu do realizacji wydarzeń  z audiodeskrypcją.

Systemy alarmowe

System alarmowy w Domu Kultury Borki ma  formę dźwiękową.

Dojazd do budynku autobusami linii:

  • 14,16,17,18. Przystanek autobusowy znajduję się przy ul. Limanowskigo w odległości 100 m;

  • 16 Przystanek autobusowy znajduje się przy ul. Sucha w odległości 50 m.